Vize

Definice

Klub rodin se zaměřením na pravidelný, formální program pro děti, jehož cílem je zážitek přátelství
základních lidských a křesťanských hodnot uprostřed rodiny, uprostřed společenství.

Základy

Rodina 

jako základ činnosti klubu a první místo předávání hodnot.
Rodiče doprovázejí své děti a ukazují jim cestu k hodnotám. Rodiče jsou dětem přirozenými vzory.

Společenství

jako místo, kde se rodiny, rodiče i děti cítí dobře, kde je každý respektován, kde má velký i malý své 
místo a svou roli.
Společenství je založené na stálém složení rodin.

Zážitek hodnot

jako cesta k osobnímu růstu.
Zážitek vede ke zkušenosti s hodnotami. Mezi základní hodnoty řadíme dobrý čin, snahu, pomoc, 
přátelství, úctu atd. Společenství si volí hodnoty, které chce dětem předat.

Program pro děti

jako prostředek k zážitku hodnot.

Hlavní principy programu:

Stezka nástroj k osobnímu rozvoji dětí. 
Stezka je soupisem dovedností a znalostí, které dítě plní během roku. Každá taková 
dovednost nebo znalost má symbolický výstup. Děti mohou být např. na Medvědí 
stezce. Na každé výpravě se pak mohou v něčem zdokonalit, a pokud danou znalost 
prokáží, dostanou odznak medvědí stopy, který si našijí na kroj.
Symbolika viditelné zobrazení hodnot, ke kterým směřujeme, a činnosti, která nás spojuje. 
Např. symbol kruhu, symbol medvědí stopy.
Příběhy výchovný prostředek a zdroj inspirace pro činnost s dětmi. Postavy, divadlo, dětská 
fantazie a představivost.
Vzory jsou dětem příkladem na cestě k hodnotám a poskytují jasné rozlišení dobrého a zlého.
Hlavním vzorem dítěte jsou jeho rodiče. Vzory se objevují v příbězích.
Rituály - jednotící prvek programu. Dávají dětem pocit náležitosti a bezpečí, jedinečnosti a 
důležitosti. Pozdrav, zvyky, modlitba, retrospekce.Klub rodin Medvědi

Charakteristika činnosti

Činnost během roku

  • Činnost během roku je převážně založena na setkávání v nepracovní dny formou několika víkendů a jednodenních výletů. Intenzita akcí je zpravidla jednou za měsíc. Činnost jednoho roku je završena letním týdenním táborem v podsadových stanech.
  • Pravidelná účast dětí je důležitým aspektem činnosti a z toho důvodu je v předstihu stanoven roční plán akcí. Plán stanoví termíny akcí na celý rok a rodiny tak mohou s termíny v předstihu počítat a upravovat svůj program.

Příprava programu a role rodičů

  • Program a organizace každé akce je v roli dvou rodin. Předpokladem organizace je přípravné setkání obou rodin. Každý připravovaný program by měl být postaven na hlavních principech programu. Každá akce bude mít svůj výstup. Výstupem mohou být fotky nahrané na web a popis činnosti.
  • Kompetence rodičů jsou znalosti, o kterých společenství ví a které využívá. Kompetence jsou vzorem pro děti, slouží k obohacení programu pro děti i k praktické organizaci akcí.

Náročnost programu

  • Rozdílný věk dětí bude snaha zohlednit v přípravě programu. Program se bude připravovat jak pro nejstarší děti, tak pro děti mladší.
  • Program pro děti nebude orientovaný na fyzický výkon.
  • Časové rozvržení programu během dne bude reflektovat potřeby většiny rodin. S ohledem na menší děti by mohl hlavní program probíhat vždy v dopoledních hodinách od 9 – 12 hodin.

Vícedenní akce

  • Ubytování a nocování na vícedenních akcích bude zpravidla v levnějších ubytovacích zařízeních, např. fary, nebo pod stany. S ohledem na možná ubytovací zařízení nebude mít obvykle každá rodina vlastní pokoj.
  • Stravování bude pokud možno zajišťováno společně vlastními silami, nikoliv v restauracích.

Vzory

Skaut / Templáři – vzorem v prostředcích vedoucích k lidským a duchovním hodnotám – rituály, 
vzory, stezka, hodnoty, řád, pravidelnost, družiny, výpravy, tábory.
Salesiánští spolupracovníci – zážitek společenství rodin s aktivním přístupem rodičů k dětem.
Oddíl Iktomi – příklad family skautingu v praxi. Pěkná a jednoduchá symbolika